Catalan English French German Spanish

Requisits d'accés a la promoció de 12 habitatges de lloguer amb serveis per a gent gran al c/ Migdia, 22 de Vilafranca

 • Tenir la nacionalitat espanyola.
 • Tenir més de 65 anys totes les persones que hagin de viure a l'habitatge, excepte situacions en què la persona o les persones que depenen de qui el sol·licita tinguin una discapacitat reconeguda.
 • No tenir cap propietat, excepte l'habitatge habitual. En aquest cas, s'haurà de cedir temporalment al servei d'habitatge amb finalitats socials de l'Ajuntament de Vilafranca, o del CCAP en cas que sigui sol·licitud de la comarca, lloguer que rebrà directament la persona propietària.
 • Que el nucli de convivència sigui com a màxim de 3 persones:màxim 2 persones per als pisos d'una habitació i màxim 3 persones per als pisos de dues habitacions, (Els pisos de 2 hab. seran com a mínim per a dues persones i com a màxim per a tres, i els pisos d'1 hab. seran per a 1 persona o com a màxim per a 2 persones).
 • La persona sol·licitant haurà de tenir autonomia per dur a terme les activitats de la vida diària; en qualsevol cas, caldrà justificar-ho abans de fer-se efectiva l'adjudicació.
 • Tenir 5 anys de residència continuada, prèvia a la data de sol·licitud a Vilafranca o en algun municipi de l'Alt Penedès. Únicament cal que un dels membres sol·licitants compleixi aquest requisit. En el cas que l'empadronament dels darrers 5 anys sigui combinat entre Vilafranca i la comarca, la Fundació podrà valorar individualment cada situació.
 • Que els ingressos anuals ponderats de la unitat de convivència siguin superiors a 7967,73 € i inferiors a 2,8 vegades l'IRSC (Indicador Renda de Suficiència de Catalunya segons taules de la Generalitat) actualitzades.
  1 membre 2 membres 3 membres
  27.887,06 € 28.749,54 € 29.986,08 €
  No es tindrà en compte cap tipus de prestació o complement que no sigui vitalici. En cas que la unitat de convivència no sigui una unitat familiar (p.e. matrimoni), cadascun dels membres haurà de superar i justificar els ingressos mínims demanats.
 • Destinar l'habitatge a residència habitual i permanent de qui consti en la sol·licitud. 

 

 

Documentació a adjuntar

Per tal de no obstruir les dates d'aquesta convocatòria es demana que es presentin amb rigor tots els documents sol·licitats a continuació, ja que qualsevol mancança pot donar lloc que no es pugui valorar la sol·licitud en els terminis previstos.

 • Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i de les persones amb qui vagi a conviure.
 • Certificat de reconeixement de discapacitat i/o de dependència del segon o tercer membre de la unitat de convivència, si s'escau, expedit per la Generalitat de Catalunya.
 • Fotocòpia declaració de la renda de l'últim any presentat, de tots els membres. En el cas que no es tingui l'obligació de fer declaració de renda, caldrà aportar el certificat d'imputacions emès per hisenda, que són uns 10 dies en arribar.
 • Justificants de pensions de l' Institut Nacional de la Seguretat Social, pl. Baixa, Pl. Penedès.
 • Empadronament únicament de Vilafranca: NO cal aportar el volant d'empadronament.
 • Empadronament de la comarca: o combinat entre comarca i Vilafranca: només volant d'empadronament històric de la comarca.
 • Fotocòpia de l'últim rebut de lloguer (si l'habitatge no és de propietat)
 • Full explicatiu (s'adjunta model) dels motius de la necessitat d'habitatge
 • Declaració responsable signada (s'adjunta model)
 • Fotocòpia de la caràtula omplerta de la sol·licitud. Aquesta còpia s'haurà de conservar com a resguard, un cop presentada.

 

La Fundació Amàlia Soler podrà sol·licitar qualsevol altra documentació que pugui estimar necessària per a la correcta comprovació conforme es reuneixen els requisits establerts a la convocatòria.

 

Barems de Puntuació

Aquestes puntuacions no podran ser acumulades. En el cas de donar-se vàries situacions dels mateixos apartats s'agafarà la que tingui més puntuació.

En referència a l'habitatge: 

 

Criteri

Punts

1

Que l’habitatge no tingui condicions d’habitabilitat, insalubre, humitats, superfície inadequada, etc.

10

2

Allotjament en habitacions llogades, amb família, pensió, etc.

15

3

Que l’habitatge actual no disposi d’ascensor

20

4

Que l’ import del lloguer superi el 40% dels ingressos de la unitat familiar.

25

5

Que l’habitatge en propietat sigui cedit a l’ajuntament

30

 En referència a l'empadronament a Vilafranca:

6

De 5 a 10 anys

5

7

De 10 a 20 anys

15

8

Més de 20 anys

25

 En referència a la situació econòmica:

9

*  Ingressos entre 7967,73 € i 11951,60 € (1,5vegades IRSC 2017)

20

10

*  Ingressos entre 11951,61 € i 15935,46 € (2 vegades IRSC 2017)

10

11

*  Ingressos entre 15935,47 € i 19919,33 € (2,5 vegades IRSC 2017)

5

PUNTUACIÓ TOTAL

* En la valoració d'ingressos es consideraran els del conjunt de membres de la unitat familiar o grup de convivència (persones que han d'anar a viure a l'habitatge sol·licitat)

* Aquestes taules d'ingressos s'aniran actualitzant segons la variació de l'IRSC

Registre de sol·licituds

Informació i impresos sol·licitud:

OAC Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Vilafranca, carrer de la Cort, 14, planta baixa de l'Ajuntament, en horari d'atenció al públic o a la web de la Fundació www.amaliasoler.org.

També pots descarregar els formularis i la documentació aquí

Presentació i registre de sol·licituds:

OAC Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Vilafranca, carrer de la Cort, 14, planta baixa de l'Ajuntament, en horari d'atenció al públic.

Terminis de la convocatòria:

El termini de presentació de sol·licituds serà del 5 al 23 de novembre de 2018 ambdós inclosos

Llista provisional de sol·licituds admeses i excloses:

Un cop feta la valoració per part de la comissió tècnica de la Fundació, d'acord amb els requisits i puntuació dels barems establerts; així com reclamació de la documentació que falti en la sol·licitud, si s'escau, s'exposarà i es publicarà la llista provisional d'admissions i exclusions del 26 al 30 de novembre de 2018, als baixos de l'Ajuntament de Vilafranca i a la web de la Fundació: www.amaliasoler.org
En el cas que hi hagi sol·licituds empatades de punts per l'adjudicació, es resoldrà mitjançant sorteig.

Període de reclamacions i llista definitiva d'admissions:

Del 3 al 7 de desembre de 2018, es podrà presentar reclamació, acompanyada de la documentació que l'avali.
Un cop aprovada la llista definitiva d'admissions, s'exposarà i publicarà igualment als baixos de l'Ajuntament de Vilafranca i a la web de la Fundació www.amaliasoler.org a partir del 10 de desembre de 2018.

Adjudicació dels habitatges:

Un cop determinada i acceptada la llista definitiva d'adjudicacions, es farà públic el dia d'assignació de pis concret, mitjançant sorteig, i lliurament dels pisos.

Llista d'espera:

Les sol·licituds admeses que no hagin resultat adjudicades restaran en una llista d'espera que s'ordenarà per puntuació i seran vàlides indistintament per l'edifici del c/ dels Ferrers, 49 i el del c/ Migdia, 22. Aquestes sol·licituds tindran una vigència de 2 anys. Passat aquest temps, se'n demanarà l'actualització. S'anirà publicant regularment si hi ha possibilitat de registrar noves sol·licituds.
Quan quedi un habitatge buit, de qualsevol dels dos edificis, s'avisarà la persona sol·licitant que li toqui per puntuació.
Aquesta persona tindrà l'opció de renunciar o acceptar en funció de les preferències d'edifici. (Veure al web de la Fundació: www.amaliasoler.org les característiques dels dos edificis)
Quan s'avisi de l'adjudicació, tots els membres de la sol·licitud hauran de continuar complint els requisits d'accés i es podrà demanar l'actualització de dades i/o l'aportació de nova documentació.

La Junta del Patronat es reserva el dret de resoldre qualsevol situació que per diferents motius hagi canviat i/o sigui de difícil valoració.

Els impresos amb la sol·licitud, els requisits i les característiques dels pisos d'aquesta convocatòria, es trobaran a l'OAC, Oficina Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Vilafranca o al web de la Fundació: www.amaliasoler.org

Exclusions del procés:

L' incompliment o manca de documentació dels requisits.
La falsedat i/o omissió en les dades o documents aportats.