Catalan English French German Spanish

Requisits

Edificis  C/ Ferrers, 49 i C/ Migdia, 22 

Els requisits d’accés a un habitatge amb serveis per a gent gran són:

 • Tenir més de 65 anys totes les persones que hagin de viure a l’habitatge, excepte situacions en què la persona o les persones que depenen de qui el sol·licita tinguin una discapacitat reconeguda. 

 • No tenir cap propietat, excepte l’habitatge habitual, en aquest cas, s’haurà de cedir temporalment al servei d’habitatge amb finalitats socials de l’Ajuntament de Vilafranca, o del CCAP en cas que sigui sol·licitud de la comarca, lloguer que rebrà directament la persona propietària. (En el cas que no es tingui la nacionalitat espanyola, el o la sol·licitant haurà d’aportar un document justificatiu conforme no té cap propietat fora de l’estat espanyol).

Que el nucli de convivència sigui com a màxim de 3 persones:Màxim 2 persones per als pisos d’una habitació i màxim 3 persones per als pisos de dues habitacions, (Es prioritzarà que els pisos de 2 hab. siguin adjudicats a sol·licituds de dues persones) 

La persona sol·licitant haurà de tenir autonomia per dur a terme les activitats de la vida diària; en qualsevol cas, caldrà justificar-ho abans de fer-se efectiva l’adjudicació. 

Tenir 5 anys de residència continuada, prèvia a la data de sol·licitud a Vilafranca o en algun municipi de l’Alt Penedès. Cal que tots els membres compleixin aquest requisit excepte si hi ha vincle afectiu. En el cas que l’empadronament dels darrers 5 anys sigui combinat entre Vilafranca i la comarca, la Fundació podrà valorar individualment cada situació. 

Demostrar la necessitat d’habitatge mitjançant un escrit.

Que els ingressos anuals ponderats de la unitat de convivència siguin superiors a 7967,73 € i inferiors a 2,8 vegades l’IRSC (Indicador Renda de Suficiència de Catalunya segons taules de la Generalitat) actualitzades:

 Zona B

1 membre   2 membres  3 membres
 27.887,06 €  28.749,54 €  29.986,08 €

No es tindrà en compte cap tipus de prestació o complement que no sigui vitalici. En cas que la unitat de convivència no sigui una unitat familiar (p.e. matrimoni), cadascun dels membres haurà de superar i justificar els ingressos mínims demanats.

Destinar l’habitatge a residència habitual i permanent de qui consti en la sol·licitud.