Catalan English French German Spanish

Documentació

 

Documentació a adjuntar a la sol·licitud:

Fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant i de les persones amb qui vagi a conviure.
Certificat de reconeixement de discapacitat, si s’escau, expedit per la Generalitat de Catalunya.
Volant d’empadronament HISTÒRIC.
Declaració de la renda de l’últim any presentat, de tots els membres. En el cas que no es tingui l’obligació de fer declaració de renda aportar el certificat d’imputacions emès per hisenda. 
Justificants de pensions de l’ Institut Nacional de la Seguretat Social. 
Justificants d’altres ingressos, si s’escau. 
La documentació que es cregui convenient per acreditar la necessitat d’habitatge com per exemple insalubritat, inhabitabilitat, barreres arquitectòniques, circumstàncies personals, familiars i/o econòmiques, si s’escau.
Declaració responsable, segons model adjunt.
Document justificatiu, si s’escau, conforme no es té cap propietat fora de l’estat espanyol. 

 

Documentació pendent d’aportar en cas d’adjudicació:
En el cas que l’habitatge actual sigui de lloguer, l’últim rebut de lloguer.
Certificat mèdic d’autonomia personal. 

La Fundació Amàlia Soler podrà sol·licitar qualsevol altra documentació que pugui estimar necessària per a la correcta comprovació conforme es reuneixen els requisits establerts a la convocatòria.
L’ordre de la llista d’espera de les sol·licituds es determinarà mitjançant barems de puntuació. Si dues o més sol·licituds tenen empat de punts, les sol·licituds empatades es posaran per ordre de data de registre.

Descarregueu en PDF l'arxiu de requisits i de sol·licitud fent clic a sobre.