Catalan English French German Spanish

S’OBRE EL REGISTRE DE SOL·LICITUDS PER LLISTA D’ESPERA PER A L’ADJUDICACIÓ D’HABITATGE PER A GENT GRAN ALS PISOS DE LLOGUER AMB SERVEIS DE LA FUNDACIÓ AMÀLIA SOLER

Edificis  C/ Ferrers, 49 i C/ Migdia, 22 

Els requisits d’accés a un habitatge amb serveis per a gent gran són:

 • Tenir més de 65 anys totes les persones que hagin de viure a l’habitatge, excepte situacions en què la persona o les persones que depenen de qui el sol·licita tinguin una discapacitat reconeguda. 

 • No tenir cap propietat, excepte l’habitatge habitual, en aquest cas, s’haurà de cedir temporalment al servei d’habitatge amb finalitats socials de l’Ajuntament de Vilafranca, o del CCAP en cas que sigui sol·licitud de la comarca, lloguer que rebrà directament la persona propietària. (En el cas que no es tingui la nacionalitat espanyola, el o la sol·licitant haurà d’aportar un document justificatiu conforme no té cap propietat fora de l’estat espanyol).

Que el nucli de convivència sigui com a màxim de 3 persones:Màxim 2 persones per als pisos d’una habitació i màxim 3 persones per als pisos de dues habitacions, (Es prioritzarà que els pisos de 2 hab. siguin adjudicats a sol·licituds de dues persones) 

La persona sol·licitant haurà de tenir autonomia per dur a terme les activitats de la vida diària; en qualsevol cas, caldrà justificar-ho abans de fer-se efectiva l’adjudicació. 

Tenir 5 anys de residència continuada, prèvia a la data de sol·licitud a Vilafranca o en algun municipi de l’Alt Penedès. Cal que tots els membres compleixin aquest requisit excepte si hi ha vincle afectiu. En el cas que l’empadronament dels darrers 5 anys sigui combinat entre Vilafranca i la comarca, la Fundació podrà valorar individualment cada situació. 

Demostrar la necessitat d’habitatge mitjançant un escrit.

Que els ingressos anuals ponderats de la unitat de convivència siguin superiors a 7967,73 € i inferiors a 2,8 vegades l’IRSC (Indicador Renda de Suficiència de Catalunya segons taules de la Generalitat) actualitzades:

 Zona B

1 membre   2 membres  3 membres
 27.887,06 €  28.749,54 €  29.986,08 €

No es tindrà en compte cap tipus de prestació o complement que no sigui vitalici. En cas que la unitat de convivència no sigui una unitat familiar (p.e. matrimoni), cadascun dels membres haurà de superar i justificar els ingressos mínims demanats.

Destinar l’habitatge a residència habitual i permanent de qui consti en la sol·licitud.

Documentació a adjuntar a la sol·licitud:

Fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant i de les persones amb qui vagi a conviure.
Certificat de reconeixement de discapacitat, si s’escau, expedit per la Generalitat de Catalunya.
Volant d’empadronament HISTÒRIC.
Declaració de la renda de l’últim any presentat, de tots els membres. En el cas que no es tingui l’obligació de fer declaració de renda aportar el certificat d’imputacions emès per hisenda. 
Justificants de pensions de l’ Institut Nacional de la Seguretat Social. 
Justificants d’altres ingressos, si s’escau. 
La documentació que es cregui convenient per acreditar la necessitat d’habitatge com per exemple insalubritat, inhabitabilitat, barreres arquitectòniques, circumstàncies personals, familiars i/o econòmiques, si s’escau.
Declaració responsable, segons model adjunt.
Document justificatiu, si s’escau, conforme no es té cap propietat fora de l’estat espanyol. 

 

Documentació pendent d’aportar en cas d’adjudicació:
En el cas que l’habitatge actual sigui de lloguer, l’últim rebut de lloguer.
Certificat mèdic d’autonomia personal. 

La Fundació Amàlia Soler podrà sol·licitar qualsevol altra documentació que pugui estimar necessària per a la correcta comprovació conforme es reuneixen els requisits establerts a la convocatòria.
L’ordre de la llista d’espera de les sol·licituds es determinarà mitjançant barems de puntuació. Si dues o més sol·licituds tenen empat de punts, les sol·licituds empatades es posaran per ordre de data de registre.

Descarregueu en PDF l'arxiu de requisits i de sol·licitud fent clic a sobre.

Felicitem-nos!

Incidència COVID-19

Des de la Fundació Amàlia Soler ens plau fer públic que, fins a data d’avui, no s’ha donat cap cas de Covid-19 en cap de les persones usuàries que atenem, tant de l’Atenció a domicili, dels pisos amb serveis per a gent gran, com del pis compartit. Aquest fet, ens omple de satisfacció ja que també valida les mesures especials de protecció que s’han pres per garantir la seva seguretat.

És especialment significatiu donada la mitjana d’edat i característiques específiques d’aquesta població, la qual fa que sigui força vulnerable considerant-les persones d’alt risc. Aquest fet ha demostrat la responsabilitat que té la gent gran, al complir escrupolosament amb les normes estrictes de l’estat d’alarma, com va ser NO SORTIR DE CASA.

Volem donar reconeixement al cos sanitari per la seva gran professionalitat en haver de treballar en condicions tan dures com també als i les professionals de les residències assistides, pel cop tan dur que han hagut de rebre, com ha sigut el de perdre tantes persones inesperadament. Volem fer arribar a ells i a elles i a tothom que s’hagi vist involucrat d’una manera o altra a atendre urgències durant la pandèmia, el nostre més sentit homenatge !

Igualment agraïm al personal de la Fundació Amàlia Soler la seva comprensió, algunes treballadores sacrificant jornades senceres sense treballar durant el primer mes de confinament, davant l’obligació d’haver de reduir i suspendre molts serveis, respectant les normes estrictes per fer front a la pandèmia.

 

Llista d'espera pels pisos de lloguer amb serveis per a gent gran C/Ferrers i C/Migdia

Es fa pública la darrera llista d’espera per accedir a un pis de la Fundació Amàlia Soler.

 PER ALS PISOS DE 2 HABITACIONS: (Es va aprovar que una sola persona els podria ocupar)

 - No hi ha llista d'espera.

 PER ALS PISOS D’1 HABITACIÓ, VILAFRANCA: 

 

Nom

Puntuació

Adjudicacions

1

 M. C. GIMÉNEZ G.

55

S’espera c/Migdia

2

 M. ARAGONES M.

45

S’espera c/Migdia

3

 LL. NOGUÉ B.

35

 

4

 A. GARRIDO R.

35

 

5

 S. MATEO-APARICIO T.

30

 

6

 J. PÉREZ C.

5

 

 PER ALS 3 PISOS DE LA COMARCA:

 

Nom

Puntuació

Adjudicacions

1

  R. A. SARRIA R.

35

 

2

  M. MATEO N.

35

 

La companyia d’energia Indexo otorga el certificat d’energia verda als pisos per a gent gran del c/ Ferrers i c/ Migdia de la Fundació

FOtoCertificatEnergiaVerdaLa companyia comercialitzadora d’energia, Indexo ha atorgat a la Fundació Amàlia Soler el certificat  d’energia verda i per tant el reconeixement de ser una entitat compromesa també amb el medi ambient acreditant que els consums d’energia dels pisos de lloguer per a gent gran tant del c/ Ferrers com del c/  Migdia prové d’energia verda. 

 

Veieu el document a aquest enllaç.

Nombrosa assistència de públic a l’acte homenatge a Amàlia Soler de Tord

Nombrosa assistència de públic a l’acte homenatge a Amàlia Soler de TordL’auditori del Vinseum va quedar petit davant l’allau de públic que va assistir a l’acte homenatge d’Amàlia Soler i de Tord. La festa va començar puntualment, només una mica passats 2/4 de set de la tarda amb l’obertura i presentació per part del vicepresident del patronat de la Fundació Amàlia Soler, Sr. Ramon Zaballa i Serra, que va explicar com aniria l’acte. Seguidament va intervenir l’ historiador vilafranquí, Sr. Joan Solé i Bordes amb la conferència: La Vilafranca del temps d’Amàlia Soler, des del punt de vista, econòmic, urbanístic i cultural, anomenant personatges il·lustres de la vila, i alguna que altra anècdota de l’època. Acte seguit la Sra. Dolors Garcia i Martínez, va delitar-nos amb l’explicació dels quadres retrats del matrimoni Ferrer-Soler, pintats per Francesc Masriera i Manovens, que tot i que venia del món de la joieria, va desenvolupar una sòlida formació en pintura, amb una marcada influència de Fortuny, Stevens i Meissonier, pintor doncs molt important a la seva època amb exposicions permanents al MNAC i a El Prado. 

Seguidament va ser presentat l’autor del llibre commemoratiu, el doctor en història Sr. Daniel Sancho París, per part del Sr. Zaballa, amic personal d’en Daniel Sancho, que va llegir el seu extens cv i va proposar un format diferent per la intervenció d’aquest historiador. 

3Foto acte

El Sr. Zaballa per uns moments va passar al plànol de periodista i va plantejar una sèrie de preguntes al Daniel Sancho que de manera molt planera i entenedora va anar contestant en relació a com s’havia desenvolupat la gestació del llibre: Amàlia Soler de Tord (1837-1918). La família, la seva història i el llegat. A l’acabar l’acte, es va obsequiar el públic amb un exemplar del llibre i l ‘autor el va poder dedicar a tothom que va tenir la paciència d’esperar-se, ja que també es va formar una llarga cua. Finalment es va servir un aperitiu al pati del Vinseum. El llibre es posarà la venda a disposició de qui tingui  interès en tenir-lo.

 

Veieu aquí el video que l'Institut dEstudis Penedesencs va publicar per l'ocasió.